۱۳۸۹ دی ۱۳, دوشنبه

توضیحی کوتاه در بارۀ باروت سفید

در تماسی که یکی از یاران گرفته بود، در رابطه با فرقهای ظاهری که میان نوشته های من و فیلمهای مربوطه  وجود دارد اشاره نموده و از من خواسته اند که این فرقها توضیح داده شود و یا اینکه نوشته ها با فیلمها همخوان شوند تا جای تردیدی برای مبارزین ، در روند تولید نماند. لذا مطالب زیرین در توضیح این فرقها را ضروری دانستم:
1- در مجموع دو فیلم که یکی از آنها بلندتر( حدودا 9 دقیقه ) و دیگری کوتاهتر( حدودا 5 دقیقه ) میباشد را در یو تیوب قرار دادم به این امید که دید بازتری را به یاران بدهد تا ببینند که روند تولید باروت سفید روند خطرناکی نیست و به آسانی در مقادیر کم میتواند در خانه تولید شود .
2- در فیلم کوتاه از حمام سرد کننده یخ استفاده میشود تا حرارت تولید شده از فعل و انفعالات شیمیایی را کاهش دهد که یک نکتۀ مثبت است هرچند که در مقیاس تولید 5 گرم نیمه صروری میباشد ولی اگر کسی بخواهد در مقیاس بالاتری مثل 30 گرم تولید کند استفاده از حمام یخ به تنهایی و یا یخ و نمک ضروری خواهد بود.
3- در فیلم کوتاه ظرفهای شستشوی محصول نهایی برای خنثی کردن اسید سولفوریک بسیار کوچک هستند و میبینیم که شستشو به طور کامل انجام نگرفته و با افزودن محلول جوش شیرین شاهد فعل و انفعال نسبتا شدید شیمیایی که همان روند خنثی شدن اسید سولفوریک است میباشیم در صورتی که در فیلم بلند شستشو به طور کامل اسید سولفوریک را از میان برده است و در مرحلۀ نهایی با اینکه جوش شیرین اضافه میشود هیچگونه فعل و انفعاتی انجام نمیگیرد که نکتۀ ای بسیار مثبت است.
4- در فیلم کوتاه مقادیر مواد به صورت نوشتاری و بر اساس مقیاس حجمی و در فیلم بلند همان مقادیر به شکل گفتاری و مشروح  بر اساس مقیاس وزنی توضیح داده میشود.
5- در نوشته های من بنا بر مقیاس تولید در حد 5 گرم باروت سفید استفاده از حمام یخ و یا مخلوط یخ و نمک برای ایجاد سرمای بیشتر ، ارائه نشده است که در رابطه باتولید در مقیاس بالا اشتباه است ولی در مقیاس 5 گرم ضرورتی ندارد.

نتیجه:

1- شیوۀ خنثی سازی اسید سولفوریک از طریق شستشوهای مکرر در فیلم بلند بسیار عالی است و از جوش شیرین تنها برای اطمینان از خنثی شدن اسید سولفوریک باقیمانده استفاده میشود.
2- استفاده از حمام سرمازای یخ و یا یخ ونمک به نسبت مقداری که میخواهیم تولید کنیم  نیمه ضروری و یا ضروری و یا بسیار ضروری است. حمام یخ میتواند برودتی در اندازۀ 1 تا 2 درجۀ بالای صفر در مقیاس سلسیوس و حمام یخ و نمک قادر به ایجاد برودتی به مقدار 5 تا 8 درجه  زیر صفر در مقیاس سلسیوس میباشد. برای ایجاد برودتهایی از قبیل 30 تا 70 درجه زیر صفر در مقیاس سلسیوس از مواد دیگری استفاده میشود.

با تشکر از انتقاد آن یار گرامی

کارزار 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر